Συντακτης: Γιώργος Τσαντίκος
Δημοσιευση: 5-10-2021, 20:00
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Εγκρίθηκε ο ισολογισμός του Δήμου Ιωαννιτών και τα αποτελέσματα χρήσης του 2020 στη σημερινή ειδική (και τηλεδιασκεπτική ξανά) συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.

Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν εκεί, το καθαρό αποτέλεσμα της χρήσης 2020 διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ποσού 1.655.790,99 €, έναντι επίσης πλεονάσματος ποσού 790.634,50 € της προηγούμενης χρήσης 2019, όπως καταγράφεται στην έκθεση των ορκωτών.

Τα συνολικά οργανικά έσοδα του Δήμου της χρήσεως 2020 ανήλθαν στο ποσό των 34.477.620 ευρώ.

Τα οργανικά και ανόργανα έσοδα ανέρχονται σε 43.074.988,36.

Οι επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων της χρήσης 2020 ανέρχονται στο ποσό των 3.111.801,83 ευρώ και τα έσοδα από εισφορά σε χρήμα για κάλυψη επενδυτικών δαπανών σε 455.310,81 ευρώ.

Οι συνολικές εισπράξεις του Δήμου στη χρήση 2020, συμπεριλαμβανομένων των χρηματικών διαθέσιμων αρχής της χρήσης, όπως προκύπτουν από τον Ταμειακό Απολογισμό, ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 68.850.250,41 (Χρηματικό υπόλοιπο 01/01/2020 23.539.797,61€ πλέον 45.310.452,80€).

Για μια ακόμα φορά σε δημοτικό συμβούλιο, αντιδήμαρχος οικονομικών έίπε ότι «θα πρέπει να ενταθεί η προσπάθεια των υπηρεσιών για βεβαίωση και είσπραξη και να εξετάσει όλα τα μέτρα για την είσπραξη οφειλών παρελθόντων ετών», κάτι που ωστόσο δεν έχει γίνει εφικτό.

Βασική προτεραιότητα του Δήμου είναι να βρει οριστική λύση με συμψηφισμό οφειλών προς (και από) τη ΔΕΥΑΙ.

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα