Συντακτης: κύριος Τύπος
Δημοσιευση: 24-01-2019, 18:30
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι άνεργοι θα προσλαμβάνονται κατά προτεραιότητα ως εκπαιδευτές για την κατάρτιση των αγροτών στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ, Μέτρο Μ01).

Τα κριτήρια επιλογής ορίστηκαν με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σταύρου Αραχωβίτη και, όπως αναφέρεται σε αυτή, το εκπαιδευτικό προσωπικό θα αντλείται από το Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. 

Επίσης, «κατά τη διαδικασία επιλογής εκπαιδευτικού προσωπικού θα πρέπει κατά προτεραιότητα να προτιμώνται οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανεργίας του ΟΑΕΔ, οι οποίοι είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Οργανισμού», ενώ για τη σειρά προτεραιότητας θα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος εγγραφής στο μητρώο ανεργίας.

Σημειώνεται ότι οι άνεργοι μπορούν να δηλώσουν και μια δεύτερη Περιφέρεια, πέρα από αυτή της μόνιμης κατοικίας τους, ενώ «σε περίπτωση μη πλήρωσης των θέσεων των εκπαιδευτών από ανέργους οι υπολειπόμενες θέσεις θα καλύπτονται από εκπαιδευτές, ελεύθερους επαγγελματίες, υπαλλήλους του ίδιου του δικαιούχου, υπαλλήλους του ΥΠΑΑΤ ή άλλων υπουργείων, τους υπαλλήλους των δήμων, περιφερειών, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου κατόπιν μοριοδότησης επί τη βάσει κριτηρίων».

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ, «σε περίπτωση αποδεδειγμένης αδυναμίας ανεύρεσης εκπαιδευτών με βάση τα παραπάνω κριτήρια, ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση να ορίζει εκπαιδευτές από το μητρώο εκπαιδευτών, κατά παρέκκλιση της παραπάνω διαδικασίας».

Τέλος, τονίζεται πως το ανώτατο όριο απασχόλησης των εκπαιδευτών όλων των κατηγοριών είναι 18 ώρες ανά εκπαιδευτή ανά πρόγραμμα κατάρτισης, και κατ' εξαίρεση 36 ώρες ανά εκπαιδευτή ανά πρόγραμμα κατάρτισης για τα προγράμματα κατάρτισης που λαμβάνουν χώρα σε νησιωτικές περιοχές, εκτός Κρήτης και Εύβοιας. 

Το ανώτερο όριο απασχόλησης για τους εκπαιδευτές δεν δύναται να ξεπερνά τις 810 ώρες ανά εκπαιδευτή στο σύνολο του έτους, με εξαίρεση τους εκπαιδευτές υπαλλήλους του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπου το όριο απασχόλησης ανά εκπαιδευτή στο σύνολο του έτους, δεν πρέπει να ξεπερνά τις 360 ώρες.

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα
kaissa 2