Συντακτης: Γιώργος Τσαντίκος
Δημοσιευση: 30-09-2020, 19:54
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Με τις τυπικές διαδικασίες, τα δεδομένα οικονομικά ζητήματα που εμφανίζονται σε κάθε οικονομική απεικόνιση, κάθε χρόνο σχεδόν, στον Δήμο Ιωαννιτών, καθώς και αρκετές σημειώσεις και παρατηρήσεις, εγκρίθηκαν τα οικονομικά στοιχεία στο δημοτικό συμβούλιο.

Οι παρατάξεις της δημοτικής αρχής ψήφισαν υπέρ, η Ενότητα Πολιτών επίσης, η παράταξη Ιωάννινα_2023 υπερψήφισε, με τον Βασίλη Κοσμά φέτος να διατυπώνει τις διαχρονικές του επιφυλάξεις σχετικά με το έλλειμμα, αλλά από άλλα παραταξιακά έδρανα φέτος, η παράταξη «Πολίτες για την Ανατροπή» ψήφισε με επιφύλαξη τον ισολογισμό και καταψήφισε τον απολογισμό και κατά, ψήφισαν η Λαϊκή Συσπείρωση και η Αριστερή Παρέμβαση.

Δεν έλειψαν οι παρατηρήσεις από τους δημοτικούς συμβούλους. Αρκετά ακούστηκαν για την καταγραφή της ακίνητης περιουσίας του Δήμου, με το σύμβουλο των «Πολιτών για την Ανατροπή» να αφήνει αιχμές και προς την πρώην δημοτική αρχή, καθώς, σε σημαντικό βαθμό, τα οικονομικά στοιχεία αφορούν και δική της θητεία.

Επίσης, παρατηρήσεις κατατέθηκαν για τους τόκους δανείων της ΔΕΥΑΙ, για την πραγματική δυνατότητα είσπραξης χρωστούμενων κ.α.

Σε πολιτικό πεδίο έθεσαν την καταψήφιση δύο παρατάξεις της Αριστεράς (ΑΡΠΙ, Λαϊκή Συσπείρωση), με παρατηρήσεις για την κατεύθυνση προς την οποία στρέφεται η αυτοδιοίκηση και την κεντρική πολιτική.

Τα οικονομικά στοιχεία:

  • Τα συνολικά έσοδα του Δήμου, οργανικά και ανόργανα ανέρχονται στο ποσό των 43.271.781,49.
  • Οι επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων της χρήσης 2019 ανέρχονται στο ποσό των  4.203.701,11 ευρώ, ενώ τα έσοδα από εισφορά σε χρήμα για κάλυψη επενδυτικών δαπανών σε 64.068,23 ευρώ.
  • Οι συνολικές εισπράξεις του Δήμου στη χρήση 2019, συμπεριλαμβανομένων των χρηματικών διαθεσίμων αρχής της χρήσης, ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 71.609.457,07.
  • Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των ευρώ 33.462.714,60, μειώθηκε σε σχέση με το 2018 κατά 20,43%.
  • Οι συνολικές πληρωμές του Δήμου στη χρήση 2019, όπως προκύπτουν από τον Ταμειακό Απολογισμό, ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 48.069.659,46.
  • Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2019 ποσού ευρώ 43.271.781,49 μείον τα συνολικά έξοδα της χρήσεως 2019 ποσού ευρώ 42.481.146,99 αποτελεί το πλεόνασμα  της χρήσεως 2019 το οποίο ανέρχεται σε ευρώ 790.634,50. Ο φόρος εισοδήματος έτους 2019 ανέρχεται στο ποσό των 160.191,00 και το υπόλοιπο πλεόνασμα χρήσεως εις νέον είναι 630.443,50 ευρώ.
  • Τα μακροπρόθεσμα δάνεια του Δήμου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, την Τράπεζα Πειραιώς, την Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου  και την KA FINANZ AG ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 14.918.339,58 και η αντίστοιχη χρεολυτική δόση αυτών για την επόμενη χρήση ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 1.696.040,86.
  • Το σύνολο των απαιτήσεων του Δήμου ανέρχονται στο ποσό των 13.802.642,15 ευρώ , οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις ανέρχονται στο ποσό των 2.676.514,30 ευρώ  το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 5.304.984,00.
200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα