PLayschool πισω dodoni back
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Πανδημία… αντιδημάρχων

Εικόνα του άρθρου Πανδημία… αντιδημάρχων
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Γιώργος Τσαντίκος
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 10/01/2022, 14:49
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Τα Ιωάννινα έχουν συνολικά 12 αντιδημάρχους, σύμφωνα με την απόφαση του δημάρχου Μωυσή Ελισάφ, 3 περισσότεροι από το προηγούμενο σχήμα.

Από τους 12 αντιδημάρχους, οι 9 έχουν αντιμισθία.

Πρακτικά, η δημοτική αρχή ανακατένειμε κάποιες αρμοδιότητες και διατήρησε το μέχρι πρότινος σχήμα, ανεξαρτήτως… επιτυχίας και δραστηριότητας των προσώπων, προκειμένου να μη διαταραχθούν περαιτέρω οι πολιτικές συμμαχίες των τριών, ετερόκλητων πολιτικά παρατάξεων που στηρίζουν τον δήμαρχο.

Ο κ. Ελισάφ στη δήλωσή του διαβεβαίωσε ότι «σκοπός όλων μας είναι να υπηρετούμε τους πολίτες. Με συνέπεια και με ίση αντιμετώπιση όλων. Ήδη είναι σε εξέλιξη ένα μεγάλο πρόγραμμα έργων που καλύπτει όλη την έκταση του Δήμου». 

Η θητεία τους είναι για ένα χρόνο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Ιωαννιτών,

1. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΗΧΑΣ: Αντιδήμαρχος ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων, ποιότητας ζωής και πολεοδομίας, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία.

α)        Ανατέθηκε η προεδρεία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ιωαννιτών.

β)        Επιπρόσθετα μεταβιβάζονται οι εξής αρμοδιότητες:

            Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και  να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Εμπορικών δραστηριοτήτων της Δ/νσης Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης, εκτός  της αρμοδιότητας που σχετίζεται με τη λειτουργία των λαϊκών αγορών.

            Να υπογράφει τις αποφάσεις πάσης φύσεως αδειών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (καταστήματα, περίπτερα, υπαίθριες διαφημίσεις, κοινόχρηστοι χώροι κ.λ.π.) και τις αποφάσεις   επιβολής των διοικητικών  κυρώσεων όλων των δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του τμήματος, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

            Να καθοδηγεί, να  εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες που αφορούν την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων σε επίπεδο προσωρινής μεταφόρτωσης, αποθήκευσης , επεξεργασίας, ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης  ( άρθρο 13 παρ. 4α του Ο.Ε.Υ.).

            Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες των τμημάτων Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών, Ελέγχου κατασκευών και  Πολεοδομικών Εφαρμογών  της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Ιωαννιτών.

2. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΥΡΟΥ-ΟΥΖΑ: Αντιδήμαρχος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού- Ανάδειξης Μνημείων Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Δημοτικής Ενότητας Ιωαννίνων και Νήσου, στην οποία παρέχεται αντιμισθία.

α)        Μεταβιβάζονται οι εξής αρμοδιότητες:

            Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες των  τμημάτων Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, καθώς  και Αποτελεσματικότητας  Ποιότητας, Οργάνωσης και Διαφάνειας της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής

β)        Τις κατά τόπο αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Ιωαννίνων:

            Ευθύνης της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην ως άνω δημοτική ενότητα.

            Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

            Μέριμνας και προστασίας  για την καλή κατάσταση και προστασία  της ακίνητης και κινητής περιουσίας του Δήμου  πλην του μηχανολογικού  εξοπλισμού καθαριότητας  που βρίσκεται στην ως άνω δημοτική ενότητα.

            Συνεργασίας με τους προέδρους και τα συμβούλια  των  Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

            Εξυπηρέτησης και ενημέρωσης των πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας.

            Υπογραφής με εντολή Δημάρχου της αλληλογραφίας της Δημοτικής Ενότητας.

γ)  Τις κατά τόπο αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Νήσου:

            Ευθύνης της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην ως άνω δημοτική ενότητα

            Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

            Μέριμνας και προστασίας  για την καλή κατάσταση και προστασία  της ακίνητης και κινητής περιουσίας του Δήμου  πλην του μηχανολογικού  εξοπλισμού καθαριότητας  που βρίσκεται στην ως άνω δημοτική ενότητα.

            Συνεργασίας με τον πρόεδρο και το συμβούλιο  της  Κοινότητας για την επίλυση των προβλημάτων τους.

            Εξυπηρέτησης και ενημέρωσης των πολιτών για θέματα της δημοτικής κοινότητας.

            Υπογραφής με εντολή Δημάρχου της αλληλογραφίας της δημοτικής κοινότητας.

δ) Την ανάδειξη των μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς και την προετοιμασία του φακέλου για την κατάθεση υποψηφιότητας για την UNESCO.

3. ΦΩΤΙΟΣ ΒΑΒΒΑΣ: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία.

α)        Μεταβιβάζονται οι εξής αρμοδιότητες:

            Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες του τμήματος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής.

            Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών εκτός του Τμήματος Κληροδοτημάτων.

            Την κατάρτιση, αναμόρφωση και παρακολούθηση εκτέλεσης του Προϋπολογισμού και τη σύνταξη και τον προέλεγχο του απολογισμού του Δήμου.

            Τη διαχείριση των πάσης φύσεως εσόδων (ανταποδοτικών τελών, δημοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων, τελών ελεγχόμενης στάθμευσης, κ.λπ.) και εξόδων του Δήμου, των ληξιπρόθεσμων οφειλών του, της παροχής έγγραφης εντολής πληρωμής της πάγιας προκαταβολής και των Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής.

            Τη σύναψη και παρακολούθηση της εκτέλεσης δανειακών συμβάσεων µε πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοδοτικούς φορείς, εφόσον η συνεργασία µε αυτούς δεν έχει ανατεθεί ειδικά σε άλλον/ην Αντιδήμαρχο.

            Τη διαχείριση των Αποθηκών.

            Την οικονομική διαχείριση των Κοιμητηρίων.

            Την αποδοχή πάσης φύσεως δωρεών, κληρονομιών ή κληροδοσιών και χορηγιών υπέρ του Δήμου.

            Την επιβολή πάσης φύσεως προστίμων και λοιπών κυρώσεων.

            Την υπογραφή όλων των αποφάσεων, την παροχή έγγραφης εντολής πληρωμής της πάγιας προκαταβολής και των Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής ή άλλων εγγράφων που εκδίδονται κατά την άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων του, καθώς και όλων των εγγράφων αλληλογραφίας προς πάσης φύσεως φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς, εφόσον αφορούν ζητήματα αρμοδιότητάς του και δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα του Π.Ο.Υ. (Προϊσταμένου  Οικονομικών Υπηρεσιών).

β)        Την εξουσιοδότηση να υπογράφει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τουπου δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα του Π.Ο.Υ. (Προϊσταμένου  Οικονομικών Υπηρεσιών):

            Την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, καθώς και τις ανακλήσεις αυτών.

            Συμβόλαια μεταβίβασης προσκυρωτέων οικοπεδικών εκτάσεων.

            Συμβόλαια αγοράς ρυμοτομούμενων ακινήτων.

            Συμβόλαια πάσης φύσεως δωρεών, κληρονομιών ή κληροδοσιών υπέρ του Δήμου Ιωαννιτών.

4. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΛΕΤΟΣ: Αντιδήμαρχος Έργων και Δημοτικής Ενότητας Ανατολής, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία.

α)        Ανατέθηκε η Προεδρία της  Οικονομικής Επιτροπής και  η ευθύνη για όλα τα ζητήματα που άπτονται της σύνθεσης και της λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής.

β)        Μεταβιβάζονται οι εξής αρμοδιότητες:

            Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες όλων των τμημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών .

            Υπογραφής με εντολή Δημάρχου των  αδειοδοτήσεων πάσης φύσεως αθλητικών δραστηριοτήτων.

γ)        Τις κατά τόπο αρμοδιότητες για τη δημοτική ενότητα Ανατολής:

            Ευθύνης της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην ως άνω δημοτική ενότητα.

            Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

            Μέριμνας και προστασίας  για την καλή κατάσταση και προστασία  της ακίνητης και κινητής περιουσίας του Δήμου  πλην του μηχανολογικού  εξοπλισμού καθαριότητας  που βρίσκεται στην ως άνω δημοτική ενότητα.

            Συνεργασίας με τους προέδρους και τα συμβούλια  των  Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

            Εξυπηρέτησης και ενημέρωσης των πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας.

            Υπογραφής με εντολή Δημάρχου της αλληλογραφίας της δημοτικής ενότητας.

5.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΛΕΤΣΑΣ: Αντιδήμαρχος Πρωτογενούς Τομέα- Περιφερειακής Ανάπτυξης & Προστασίας Περιβάλλοντος – Λίμνης και Δημοτικής Ενότητας Παμβώτιδας, στον οποία παρέχεται αντιμισθία.

α)        Μεταβιβάζονται οι εξής αρμοδιότητες.

Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες.

            Του τμήματος Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Ιωαννιτών , εκτός της αρμοδιότητας που αφορά την μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα και την λειτουργία του καταφυγίου(άρθρο 12 παρ.α.17 του ΟΕΥ), καθώς επίσης και την ευθύνη λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών του τμήματος αδειοδοτήσεων και εμπορικών δραστηριοτήτων της ίδιας Διεύθυνσης.

            Του τμήματος Περιβάλλοντος και Ενεργειακών Θεμάτων της Δνσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας εκτός της αρμοδιότητας που αφορά τις δράσεις και ενέργειες  διαχείρισης των στερεών αποβλήτων σε επίπεδο προσωρινής μεταφόρτωσης, αποθήκευσης , επεξεργασίας, ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης ( άρθρο 13 παρ.4α του Ο.Ε.Υ.).

            Θα έχει επίσης τις   αρμοδιότητες που σχετίζονται με όλες τις ενέργειες που αφορούν την προστασία  του λιμναίου συστήματος.

β)        Τις κατά τόπο αρμοδιότητες για τη δημοτική ενότητα Παμβώτιδας:

            Ευθύνης της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην ως άνω δημοτική ενότητα εκτός του τμήματος καθαριότητας, ανακύκλωσης, συντήρησης έργων και πρασίνου.

            Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη     δημοτική ενότητα.

            Μέριμνας και προστασίας  για την καλή κατάσταση και προστασία  της ακίνητης και κινητής περιουσίας του Δήμου  πλην του μηχανολογικού  εξοπλισμού καθαριότητας  που βρίσκεται στην ως άνω δημοτική ενότητα.

            Εξυπηρέτησης και ενημέρωσης των πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας.

            Συνεργασίας με τους προέδρους και τα συμβούλια  των  Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

            Υπογραφής με εντολή Δημάρχου της αλληλογραφίας της δημοτικής ενότητας  εκτός των αρμοδιοτήτων  που έχουν εκχωρηθεί στην Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης έργων και Πρασίνου.

6.        ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΠΠΑΣ : Αντιδήμαρχος  Καθαριότητας, Συντήρησης έργων,  Πρασίνου και  Παιδικών Χαρών, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία.

α)        Μεταβιβάζονται οι εξής αρμοδιότητες:

            Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες των τμημάτων Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, διαχείρισης και συντήρησης οχημάτων, πρασίνου, συντήρησης έργων  εκτός των αρμοδιοτήτων της Πολιτικής Προστασίας  και κοιμητηρίων  

            Την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό των θεμάτων που σχετίζονται με την λειτουργία, τη συντήρηση και αδειοδότηση των παιδικών χαρών που λειτουργούν στα όρια ευθύνης του Δήμου

7. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΩΛΗΣ: Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Πολιτικής Προστασίας και Δημοτικής Ενότητας Περάματος, στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία.

α)        Μεταβιβάζονται οι εξής  αρμοδιότητες:

            Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες

            Του τμήματος Τουρισμού της Διεύθυνσης Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης

            Του γραφείου της Πολιτικής Προστασίας της Διεύθυνσης καθαριότητας, ανακύκλωσης, συντήρησης έργων και πρασίνου ( άρθρο 14 παρ. β 14  του Ο.Ε.Υ.).

β)        Τις κατά τόπο αρμοδιότητες για τη δημοτική ενότητα Περάματος:

            Ευθύνης της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην ως άνω δημοτική ενότητα.

            Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

            Μέριμνας και προστασίας  για την καλή κατάσταση και προστασία  της ακίνητης και κινητής περιουσίας του Δήμου  πλην του μηχανολογικού  εξοπλισμού καθαριότητας  που βρίσκεται στην ως άνω δημοτική ενότητα.

            Εξυπηρέτησης και ενημέρωσης των πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας.

            Συνεργασίας με τους προέδρους και τα συμβούλια  των  Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

            Υπογραφής με εντολή Δημάρχου της αλληλογραφίας της Δημοτικής Ενότητας.

8. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ : Αντιδήμαρχος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Επιχειρηματικότητας στον οποίο παρέχεται αντιμισθία.

α)        Μεταβιβάζονται οι εξής αρμοδιότητες:

            Να καθοδηγεί να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες της Διεύθυνσης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Ισότητας & Πολιτισμού  εκτός των αρμοδιοτήτων που αφορούν θέματα νέας γενιάς , αθλητισμού, ισότητας των δύο φύλλων και λειτουργίας των Μουσείων και της Πινακοθήκης.

            Την εκμετάλλευση των χώρων στάθμευσης.

            Την εύρυθμη λειτουργία των κοιμητηρίων.

            Τον συντονισμό των δράσεων για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

9. ΕΛΕΝΗ ΑΚΟΝΙΔΟΥ: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, στην οποία παρέχεται αντιμισθία.

            Μεταβιβάζονται επί πλέον των αρμοδιοτήτων της προεδρίας της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Νεολαίας και Άθλησης την εποπτεία και τον συντονισμό της λειτουργίας των Μουσείων και της Πινακοθήκης.

10. ΤΣΙΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: Αντιδήμαρχος   Κληροδοτημάτων και Δημοτικής Ενότητας Μπιζανίου, στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία.

Μεταβιβάζονται οι εξής αρμοδιότητες :

α)        Την εποπτεία και το συντονισμό του Τμήματος Κληροδοτημάτων της Διεύθυνσης       Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιωαννιτών.

β) Τις κατά τόπο αρμοδιότητες για τη Δημοτική Ενότητα Μπιζανίου:

            Ευθύνης της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην ως άνω δημοτική ενότητα.

            Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

            Μέριμνας και προστασίας  για την καλή κατάσταση και προστασία  της ακίνητης και κινητής περιουσίας του Δήμου  πλην του μηχανολογικού  εξοπλισμού καθαριότητας  που βρίσκεται στην ως άνω δημοτική ενότητα.

            Συνεργασίας με τους προέδρους και τα συμβούλια  των  Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

            Εξυπηρέτησης και ενημέρωσης των πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας.

            Υπογραφής με εντολή Δημάρχου της αλληλογραφίας της δημοτικής ενότητας.

11.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΛΗΣ: Αντιδήμαρχοσ Αθλητισμού και Διαχείρισης Κυνοκομείου, στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία.

Μεταβιβάζονται οι εξής αρμοδιότητες:

            Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες σχετικά με την  λειτουργία του κυνοκομείου και την μέριμνα των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, καθώς και την υπογραφή των δηλώσεων υιοθεσίας ζώων που εκδίδονται από το καταφύγιο αδέσποτων ζώων Ιωαννίνων, κατ’ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας. (άρθρο 12 παρ.α.17 του Ο.Ε.Υ.).

            Να καθοδηγεί, να εποπτεύει, να  εισηγείται και να μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων για την προώθηση του τοπικού αθλητισμού και την παροχή δυνατοτήτων άθλησης στους κατοίκους. (άρθρο 16 παρ. γ.6. του Ο.Ε.Υ.) σε  συνεργασία με την Διεύθυνση Αθλητισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Νεολαίας και Άθλησης.

12. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΤΣΑΝΤΗ: Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας και Μεταναστευτικής Πολιτικής, στην οποία παρέχεται αντιμισθία.

Μεταβιβάζονται οι εξής αρμοδιότητες:

            Να καθοδηγεί να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις της Διεύθυνσης  Κοινωνικής Προστασίας.

            Να καθοδηγεί να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις για θέματα Μεταναστευτικής Πολιτικής.

            Τον συντονισμό όλων των δράσεων σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας κ. Γ. Λώλη για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID – 19.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του δημάρχου αναπληρωτής για την άσκηση των καθηκόντων του ορίζεται ο κ. Πήχας και σε περίπτωση που και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ο κ. Βάββας.

Με την ίδια απόφαση του δημάρχου ορίστηκε Εντεταλμένη Σύμβουλος Εθελοντισμού, Νέας Γενιάς και Ισότητας των δύο φύλων η κ. Γιαννούλα Αθανασίου- Μαμακή, μέλος της παράταξης του Νίκου Γκόντα, ο οποίος... συνεχίζει να απέχει από θέσεις ευθύνης.

ΣΧΟΛΙΑ
ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Ντοτη3