Λυκ πίσω
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Οριστικό τέλος για Πνευματικό Κέντρο, ΟΚΠΑΠΑ

Εικόνα του άρθρου Οριστικό τέλος για Πνευματικό Κέντρο, ΟΚΠΑΠΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Γιώργος Τσαντίκος
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 01/12/2023, 16:21
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Το Πνευματικό Κέντρο, ο ΟΚΠΑΠΑ, αλλά και το Σπήλαιο Περάματος και ο Ζωγράφειος Οίκος Ευγηρίας, θα σταματήσουν να υπάρχουν διοικητικά από το νέο έτος.

Ο υφυπουργός Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος αγνόησε το αίτημα του Δήμου Ιωαννιτών (όπως και άλλων Δήμων) και ενέκρινε τη διατήρηση της αυτονομίας μόλις 16 νομικών προσώπων ΟΤΑ σε όλη τη χώρα. Μεταξύ αυτών ΝΠΔΔ με δική τους «ζωή», όπως το Φεστιβάλ Μικρού Μήκους Δράμας και το Καρναβάλι Πάτρας, καθώς και κάποια μουσεία που βρίσκονται υπό την ευθύνη Δήμων σε όλη τη χώρα.

Πώς θα μεταφερθεί το προσωπικό

Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου, οι συμβάσεις μίσθωσης έργου συνεχίζουν να υλοποιούνται από τον δήμο μέχρι τη λήξη τους.

 • Το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Αορίστου Χρόνου κατατάσσεται σε αντίστοιχες με αυτές που ήδη κατείχε, ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα, οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες συστήνονται αυτοδικαίως.
 • Συστήνονται αυτοδικαίως και οι οργανικές θέσεις των νομικών προσώπων που καταργούνται, για την κάλυψη των οποίων έχει εκδοθεί προκήρυξη ΑΣΕΠ.
 • Οι προσωποπαγείς θέσεις που συστήνονται καταργούνται κατά την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου.
 • Η κατάταξη του προσωπικού στις θέσεις που συστήνονται, γίνεται με απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου του δήμου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το αργότερο έως την 31/1/2024 και ισχύει από την 1/1/2024 για όλες τις έννομες συνέπειες.
 • Το προσωπικό που υπηρετεί με απόσπαση ή μετακίνηση συνεχίζει να παρέχει τις υπηρεσίες του στον οικείο δήμο μέχρι τη λήξη της διάρκειας της απόσπασης ή μετακίνησης.
 • Εντός 6 μηνών από την κατάργηση των ως άνω νομικών προσώπων, οι οικείοι δήμοι τροποποιούν τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας.
 • Με απόφαση του οικείου δημάρχου ορίζεται ότι ο δήμος εκπληρώνει τους σκοπούς του καταργούμενου νομικού προσώπου και εξυπηρετεί τις δραστηριότητες που ασκούσε είτε με τις υφιστάμενες οργανικές μονάδες του δήμου, είτε με τις οργανικές μονάδες των καταργούμενων νομικών προσώπων, οι οποίες μέχρι τη θέση σε ισχύ του νέου οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας υπάγονται απευθείας στον δήμαρχο ή σε αντιδήμαρχο που αυτός ορίζει
 • Οι οργανικές θέσεις για το προσωπικό Ι∆ΑΧ προβλέπονται μόνο για το ειδικό επιστημονικό προσωπικό και τους μουσικούς.
 • Για την κατάταξη του προσωπικού στις θέσεις, εκδίδεται απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου του δήμου (δηλαδή του νέου δημάρχου),
 • Οι αρμοδιότητες των Ν.Π.∆.∆ «Σχολικές Επιτροπές» της παρ.2 του άρθρου 103 του ν.3852/2010 (Α’ 87) ασκούνται από τον οικείο δήμο από την 30η.6.2024 (άρθρο 28, παρ.1).
 • Ομοίως, η διαδικασία μεταφοράς προσωπικού στο δήμο θα εφαρμοστεί και στην περίπτωση των καταργούμενων δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων.
 • Στην περίπτωση διαδημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων, το προσωπικό θα κατανεμηθεί στους οικείους δήμους ανάλογα με τον πληθυσμό τους
 • Στους δήμους μεταφέρονται και οι απασχολούμενοι στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης (φοιτητές ΤΕΙ, ασκούμενοι δικηγόροι).
 • Αν στις οργανικές μονάδες καθήκοντα ευθύνης ασκούν αναπληρωτές προϊστάμενοι, θα πρέπει, μετά την τοποθέτηση του προσωπικού του καταργούμενου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, να επανεξεταστούν οι προϋποθέσεις άσκησης των καθηκόντων ευθύνης.
 • Σε κάθε περίπτωση, προκρίνεται να επιλεγεί η άσκηση ομοειδών αρμοδιοτήτων, ιδίως διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, από τις υφιστάμενες οργανικές μονάδες του δήμου και να ακολουθήσει η τοποθέτηση του μεταφερόμενου προσωπικού που τις ασκεί, αντιστοίχως.
 • Η μεταφορά του προσωπικού και η σύσταση των, προς κάλυψη, θέσεων των καταργούμενων ΝΠ∆∆ και κοινωφελών επιχειρήσεων των δήμων, πρέπει να αποτυπωθεί κατάλληλα στην απογραφή του ΜΑ∆Ε∆ και στα Ψηφιακά Οργανογράμματα των φορέων.


ΣΧΟΛΙΑ
ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Μαννι πισω dodoni back