Συντακτης: Γιώργος Πατέλης
Δημοσιευση: 15-03-2019, 19:50
ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγές στη μοριοδότηση για προσλήψεις στα ΚΕΠ, εισαγωγή πρόσθετων προσόντων διορισμού σε αυτά για την εξυπηρέτηση των ΑμεΑ και τη δημιουργία Ειδικής Υπηρεσίας εξυπηρέτησης ΑμεΑ, προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Με την ίδια τροπολογία επιμηκύνεται κατά ένα έτος ο χρόνος υποχρεωτικής παραμονής των υπαλλήλων που μετατάσσονται σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους.

Η τροπολογία αποσαφηνίζει και επικαιροποιεί το πλαίσιο των προσλήψεων στον Κλάδο Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (ΔΥΠ) που στελεχώνει τα ΚΕΠ. Με Κοινή Υπουργική ΑΠόφαση συστήνονται θέσεις μετά από γνώμη του οικείου φορέα, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τη γεωγραφική θέση και τον μόνιμο πληθυσμό του οικείου δήμου. 

Ειδικότερα, για την κάλυψη θέσεων μόνιμου προσωπικού του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (ΔΥΠ) για τις ανάγκες λειτουργίας των ΚΕΠ, πέραν των προβλεπόμενων προσόντων, μπορεί να απαιτείται και η πιστοποιημένη γνώση της γραφής Braille και της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, με στόχο την εξυπηρέτηση ατόμων με προβλήματα όρασης και ακοής.

Ενόψει της κάλυψης 155 κενών οργανικών θέσεων στα ΚΕΠ, η τροπολογία προβλέπει ότι συντάσσεται ενιαίος πίνακας για τους υποψηφίους με εμπειρία και τους υποψηφίους χωρίς εμπειρία και η κατάταξη όλων (εχόντων και μη εχόντων εμπειρία) γίνεται με βάση τη βαθμολογία τους σε όλα τα βαθμολογούμενα κριτήρια. Παράλληλα, προβλέπεται αυξημένη μοριοδότηση της εμπειρίας που έχει διανυθεί σε ΚΕΠ, σε καθήκοντα αντίστοιχα του κλάδου ΔΥΠ.

Το σύνολο της μοριοδοτούμενης εμπειρίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 84 μήνες, ως εξής:

  • Η εμπειρία σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της θέσης μοριοδοτείται με 7 μονάδες ανά μήνα και συνολικά μέχρι 84 μήνες.
  • Η εμπειρία που έχει διανυθεί σε ΚΕΠ και σε καθήκοντα αντίστοιχα του κλάδου ΔΥΠ μοριοδοτείται με 15 μονάδες ανά μήνα για τους πρώτους 60 μήνες και με 7 μονάδες για κάθε επόμενο μήνα μέχρι τους 84 μήνες.

Για τη διασφάλιση της επάρκειας στελέχωσης των ΚΕΠ, η τροπολογία προβλέπει ότι το προσωπικό υποχρεούται να παραμείνει στη θέση πρόσληψης για πέντε έτη από τον διορισμό του.

Τέλος, αυξάνεται στα τρία χρόνια, από δύο που ισχύει έως σήμερα, ο χρόνος υποχρεωτικής παραμονής των υπαλλήλων που μετατάσσονται, μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, σε υπηρεσίες μικρών ορεινών και μικρών νησιωτικών δήμων.

Ολόκληρη η τροπολογία: DT-minadmin15.03.pdf

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα