ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι προθεσμίες για αναστολή συμβάσεων και δηλώσεων στο «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»

Εικόνα του άρθρου Οι προθεσμίες για αναστολή συμβάσεων και δηλώσεων στο «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Κύριος Τύπος
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 03/11/2020, 11:51
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Εργασίας οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας, όπως επίσης και οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων για το Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».

1. Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων και ορθών επαναλήψεων για το μήνα Σεπτέμβριο

 • Δίνεται η δυνατότητα υποβολής δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας μόνο για εργαζόμενους για τους οποίους δεν έχει υποβληθεί δήλωση για το μήνα Σεπτέμβριο, καθώς και ορθών επαναλήψεων:

Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων και ορθών επαναλήψεων: επιχειρήσεις-εργοδότες: από 3/11/2020 έως 5/11/2020.

Εργαζόμενοι: από 3/11/2020 έως και 5/11/2020.

 • Για τις ημέρες που αντιστοιχούν στο μήνα Σεπτέμβριο και, εντός των ανωτέρω προθεσμιών, είναι δυνατή η υποβολή δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες που πλήγηκαν από τον κυκλώνα «ΙΑΝΟΣ», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του ν. 4728/2020 (Α' 186). Σημειώνεται ότι οι εν λόγω επιχειρήσεις επιλέγουν το ειδικό έντυπο «Δήλωση αναστολής συμβάσεων εργασίας από 1/8/2020 και μετά» και εν συνεχεία επιλέγουν «ειδική περίπτωση» και η αναστολή των συμβάσεων δύναται να ξεκινούν από 18/9/2020 και εφεξής.
 • Δίνεται η δυνατότητα υποβολής δηλώσεων σε επιχειρήσεις-εργοδότες που έχουν θέσει σε αναστολή συμβάσεις εργασίας εργαζομένων τους οι οποίοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες εργαζομένων, κατά τα οριζόμενα της υπ. αριθμ. 39363/1537/30-9-2020 (Β' 4262), την 30ή/9/2020.
 • Οι Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) μπορούν να δηλώσουν τους εργαζομένους τους, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή είτε λόγω αναστολής της επιχειρηματικής δραστηριότητας του έμμεσου εργοδότη με εντολή δημόσιας αρχής είτε γιατί η επιχειρηματική δραστηριότητα πλήττεται σημαντικά, βάσει Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ) είτε ανήκει σε ειδική περίπτωση, υποβάλλοντας το ειδικό έντυπο «Δήλωση αναστολής συμβάσεων εργασίας από 1/8/2020 και μετά»  και εν συνεχεία, επιλέγοντας  «Εργαζόμενοι τοποθετημένοι, μέσω ΕΠΑ, σε καταστήματα και επιχειρήσεις που πλήττονται, βάσει ΚΑΔ ή ανήκουν σε ειδικές περιπτώσεις».

Η ανωτέρω δήλωση υποβάλλεται από την ΕΠΑ, η οποία δηλώνει τους εργαζόμενους της, των οποίων η σύμβαση εργασίας τους έχει τεθεί σε αναστολή από τον έμμεσο εργοδότη είτε για όλο το μήνα είτε για χρονικά διαστήματα εντός του ίδιου μήνα και συμπληρώνει υποχρεωτικά για τον κάθε εργαζόμενο, του οποίου η σύμβαση τίθεται σε αναστολή το ΑΦΜ του έμμεσου εργοδότη στον οποίο έχει τοποθετηθεί ο εργαζόμενος σε σχετικό πεδίο.

2. Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων και ορθών επαναλήψεων αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για το μήνα Οκτώβριο

Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων και ορθών επαναλήψεων των αναστολών των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για το μήνα Οκτώβριο θα είναι αποκλειστικά, μέχρι και τις 16/11/2020, προκειμένου με αυτοματοποιημένο τρόπο να ενεργοποιηθεί η διαδικασία για την επιστρεπτέα προκαταβολή 4.

Για τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Κλάδοι: Επισιτισμού-Τουρισμού-Μεταφορών-Πολιτισμού-Αθλητισμού και κάθε άλλου κλάδου, βάσει ΚΑΔ, σύμφωνα με το Παράρτημα της αριθμ. οικ. 42774/1072/20-10-2020 ΚΥΑ (Β' 4706),
 • επιχειρήσεις-εργοδότες που επλήγησαν από τον κυκλώνα «ΙΑΝΟΣ» και έχουν θέσει σε αναστολή συμβάσεις εργασίας εργαζομένων τους (έδρα ή παράρτημα), σύμφωνα με το  άρθρο 5 του ν. 4728/2020 (Α' 186),
 • επιχειρήσεις-εργοδότες που έχουν θέσει σε αναστολή συμβάσεις εργασίας εργαζομένων τους οι οποίοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες εργαζομένων, κατά τα οριζόμενα της υπ. αριθμ. 39363/1537/30-9-2020 (Β' 4262),
 • επιχειρήσεις-εργοδότες, των οποίων αναστέλλεται η επιχειρηματική δραστηριότητά τους και εδρεύουν ή έχουν παραρτήματα και μόνο για τους εργαζόμενους σε αυτά σε μία από τις περιφερειακές ενότητες που ήταν στο επιδημιολογικό επίπεδο 4 «Πολύ Υψηλό», σύμφωνα με τη Δ1α/Γ.Π. οικ. 64450/11.10.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β΄ 4484).

Ειδικότερα:

 • Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης: από 16/10/2020
 • Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς: 23/10/2020,
 • Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ), των οποίων εργαζόμενοι έχουν τοποθετηθεί  σε έμμεσο εργοδότη, ο οποίος εμπίπτει σε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις και έχουν τεθεί σε αναστολή οι συμβάσεις εργασίας τους, ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων, όπως προβλέπεται ανωτέρω για το μήνα Σεπτέμβριο ως ακολούθως:

Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων και ορθών επαναλήψεων: επιχειρήσεις-εργοδότες: από 6/11/2020 έως και 16/11/2020

Εργαζόμενοι: από 6/11/2020 έως και 16/11/2020.

 • Οι επιχειρήσεις-εργοδότες υποβάλλουν το ειδικό έντυπο «Δήλωση αναστολής συμβάσεων εργασίας από 1/8/2020 και μετά» και δηλώνουν τους εργαζομένους τους, των οποίων η σύμβαση εργασίας τους έχει τεθεί σε αναστολή είτε για όλο το μήνα Οκτώβριο είτε χρονικά διαστήματα εντός του ίδιου μήνα.
 • Στην περίπτωση αναστολής της σύμβασης εργασίας εργαζομένου/ων όλο το μήνα, η επιχείρηση-εργοδότης υποβάλλει μόνο μία δήλωση.
 • Στην περίπτωση αναστολής των συμβάσεων εργασίας εργαζομένου/ων για περισσότερα του ενός χρονικά διαστήματα εντός του μήνα, η επιχείρηση- εργοδότης υποβάλλει τόσες δηλώσεις όσα και τα χρονικά διαστήματα.

Για παράδειγμα:

Αναστολή σύμβασης εργασίας όλο το μήνα (1/10/2020-31/10/2020): μία δήλωση αναστολής.

Αναστολή για τρία χρονικά διαστήματα, π.χ. από 1/10/2020-8/10/2020, 13/10/2020-17/10/2020 και 25/10/2020-31/10/2020: τρεις δηλώσεις αναστολής.

 • Μετά τη δήλωση της αναστολής της σύμβασης εργασίας από την επιχείρηση- εργοδότη στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» και εντός των ανωτέρω προθεσμιών:
 • Οι εργαζόμενοι που κατά το παρελθόν έχουν υποβάλει δήλωση δεν απαιτείται να προβούν σε νέα δήλωση, παρά μόνο αν επιθυμούν την τροποποίηση στοιχείων τους (π.χ. ΙΒΑΝ).
 • Μόνο οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας τους τίθεται σε αναστολή για πρώτη φορά, είναι απαραίτητο να προβούν σε υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης.

3. (Μονομερείς) υπεύθυνες δηλώσεις επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού, ξεναγών και  τουριστικών συνοδών

Οι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4722/2020 (Α' 177) και της οικ. 43110/1078/21-10-2020 ΚΥΑ (Β' 4702), μπορούν να προβούν σε μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο από τις 4/11/2020 έως τις 25/11/2020.

Παρέχονται διευκρινίσεις με την υπ. αριθμ. οικ.  44343/1122/29-10-2020 εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΑΔΑ:ΨΜ3Ν46ΜΤΛΚ-3ΨΥ).

4. Ειδικές κατηγορίες εργαζομένων

Η υποβολή των υπεύθυνων δηλώσεων-αιτήσεων από τους δικαιούχους που ανήκουν στην ειδική κατηγορία (λ1), ήτοι εργαζόμενοι καλλιτέχνες, δημιουργοί και επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού, που είναι εγγεγραμμένοι έως τις 20/10/2020 στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα artandcultureprofessionals.services.gov.gr στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων», σύμφωνα με την αριθμ. οικ. 39436/994/30-9-2020 (Β' 4270), ξεκινάει στις 4/11/2020 έως τις 25/11/2020.

Παρέχονται διευκρινίσεις με την υπ. αριθμ. οικ.  44343/1122/29-10-2020 εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΑΔΑ:ΨΜ3Ν46ΜΤΛΚ-3ΨΥ).

Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων για το Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»

Ι. Για το μήνα Σεπτέμβριο-Β' φάση «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»

Δίνεται η δυνατότητα υποβολής των δηλώσεων «Αίτηση/Δήλωση ένταξης στο Μηχανισμό "ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ"» (Β΄ φάση)» και «Αίτηση/Δήλωση ένταξης στο Μηχανισμό "ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ" (Β΄ φάση)-Ορθή Επανάληψη» το μήνα Σεπτέμβριο και μόνο:

 • για εργαζόμενους για τους οποίους δεν έχει υποβληθεί δήλωση Β΄ φάσης για το Σεπτέμβριο και
 • για τους εργαζόμενους οι οποίοι αποκλείστηκαν από τις πληρωμές της Β΄ φάσης.

Πριν υποβληθούν οι διορθώσεις με το έντυπο «Αίτηση/Δήλωση ένταξης στο Μηχανισμό "ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ" (Β' φάση)-Ορθή Επανάληψη» για τους εργαζόμενους οι οποίοι αποκλείστηκαν από τις πληρωμές της Β΄ φάσης, οι εργοδότες μπορούν να αναζητούν την τελευταία δήλωση για τη Β' φάση και, επιλέγοντας το κουμπί «Διαχείριση», να ενημερώνονται για τους λόγους αποκλεισμού εργαζομένων από τις πληρωμές της Β΄ φάσης.

Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων και ορθών επαναλήψεων: από 3/11/2020 έως και 6/11/2020.

 • Για το μήνα Οκτώβριο-Α' φάση «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»: Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων και ορθών επαναλήψεων: από 3/11/2020 έως και 6/11/2020.
 • Για το μήνα Οκτώβριο-Β' φάση «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»: Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων και ορθών επαναλήψεων: από 7/11/2020 έως και 24/11/2020.
 • Για το μήνα Νοέμβριο-Α' φάση «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»: Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων και ορθών επαναλήψεων: από 1/11/2020 έως και 30/11/2020.
ΣΧΟΛΙΑ
ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Μαννι πισω dodoni back