πλαισιο πισω tc1
ΕΛΛΑΔΑ

Δέκα απαντήσεις για την κινητικότητα στο Δημόσιο

Εικόνα του άρθρου Δέκα απαντήσεις για την κινητικότητα στο Δημόσιο
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Γιώργος Πατέλης
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 23/11/2016, 00:05
ΕΛΛΑΔΑ

Το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα 10 απαντήσεις σε αντίστοιχα ερωτήματα σχετικά με την κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Το σχετικό νομοσχέδιο περνά, σήμερα και αύριο, από τις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής, ενώ στην Ολομέλεια εισάγεται προς συζήτηση την Πέμπτη και την Παρασκευή αναμένεται να ψηφιστεί. 

Πιο αναλυτικά οι δέκα ερωτο-απαντήσεις του υπουργείου για την κινητικότητα είναι:


1. Ποια είναι η σημασία της κινητικότητας των υπαλλήλων μεταξύ των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα;

Στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης της δημόσιας διοίκησης η κινητικότητα των υπαλλήλων μεταξύ των δημόσιων υπηρεσιών έχει ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου ότι α/ συνιστά αναντικατάστατο «εργαλείο» για την ανακατανομή του προσωπικού βάσει των πραγματικών αναγκών κάθε φορέα και β/ παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε υπάλληλο να αξιοποιήσει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του, να εμπλουτίσει την εργασιακή εμπειρία του αλλά και να υπηρετήσει σε θέση υπηρεσίας που βρίσκεται στον τόπο συμφερόντων του.


2. Ποιες είναι οι κύριες μορφές κινητικότητας για τη μετακίνηση του υπαλλήλου από μία υπηρεσία σε άλλη;

Κύριες μορφές κινητικότητας είναι η απόσπαση (προσωρινή απομάκρυνση από την υπηρεσία που ανήκει οργανικά ο υπάλληλος προκειμένου να καλυφθούν σοβαρές και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες άλλης υπηρεσίας) και η μετάταξη (μετακίνηση σε οργανική θέση άλλης υπηρεσίας είτε στον ίδιο κλάδο είτε σε άλλο για τον οποίο ο υπάλληλος έχει τα τυπικά προσόντα).


3. Γιατί είναι αναγκαίο να εισαχθεί ένα νέο σύστημα κινητικότητας για τους δημοσίους υπαλλήλους;

Κύριες παθογένειες της κινητικότητας σήμερα είναι η απουσία κριτηρίων για την αξιολόγηση των αναγκών σε προσωπικό των υπηρεσιών, η έλλειψη εγγυήσεων διαφάνειας και αντικειμενικότητας στις διαδικασίες επιλογής, ο κατακερματισμός του θεσμικού πλαισίου και η έλλειψη δεσμευτικών προθεσμιών για την ολοκλήρωση μιας διαδικασίας απόσπασης ή μετάταξης. Επιπλέον, υπάρχει αδικαιολόγητη γραφειοκρατική επιβάρυνση στις σχετικές διαδικασίες (π.χ. συνυπoγραφή των αποσπάσεων από τον Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, έκδοση εγκριτικών αποφάσεων για τις μετατάξεις).


4. Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ);

Τα στοιχεία που διαφοροποιούν ριζικά το ΕΣΚ από το υφιστάμενο πλαίσιο κινητικότητας είναι κατά κύριο λόγο:

α/ ο αμιγώς εθελούσιος χαρακτήρας της κινητικότητας. Κάθε υπάλληλος έχει δικαίωμα συμμετοχής στο ΕΣΚ. Μοναδική προϋπόθεση: κάλυψη των θέσεων του κλάδου του στην υπηρεσία που υπηρετεί σε ποσοστό τουλάχιστον 50%.

β/ η υποχρέωση δημοσιοποίησης των κενών θέσεων μέσω της ανάρτησής τους σε διαδικτυακή πλατφόρμα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

γ/ η ύπαρξη δεσμευτικών προθεσμιών για την έκδοση μιας απόφασης μετάταξης ή απόσπασης (τρεις μήνες από την υποβολή αιτήσεων από τους υπαλλήλους) από το φορέα υποδοχής χωρίς να συνυπογράφει ο φορέας προέλευσης του υπαλλήλου

δ/ οι ενιαίες προϋποθέσεις και εν γένει το ενιαίο πλαίσιο κανόνων –που αντικαθιστούν το πλήθος των ειδικών διατάξεων και εξαιρέσεων που ισχύουν σήμερα– με αποτέλεσμα να υπάρχει πλέον διαφάνεια και εγγυήσεις αντικειμενικότητας.


5. Πώς διασφαλίζεται η διαφάνεια και η ισότιμη πρόσβαση των υπαλλήλων στο ΕΣΚ ;

Το ΕΣΚ αναπτύσσεται κατ΄ έτος σε τρεις (3) κύκλους, υπό την εποπτεία της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας. Κάθε κύκλος περιλαμβάνει ανάρτηση σε διαδικτυακή πλατφόρμα των κενών θέσεων που προκηρύσσουν οι φορείς, υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους και, τέλος διαδικασία επιλογής από το φορέα υποδοχής. Επισημαίνεται ότι η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται αποκλειστικά από τριμελή επιτροπή του φορέα υποδοχής, το πρακτικό επιλογής πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένο και επιπλέον -για πρώτη φορά- θα πρέπει να περιλαμβάνει συγκριτική αξιολόγηση των υποψηφίων.


6. Ποιος είναι ο ρόλος της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας;

Η επταμελής Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας έχει κεντρικό ρόλο στο συντονισμό και την εφαρμογή του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας. Αποτελείται αφενός από πρόσωπα που παρέχουν αυξημένες εγγυήσεις αντικειμενικότητας (εκπρόσωποι ΑΣΕΠ, Νομικός Σύμβουλος ΝΣΚ) αφετέρου από υπηρεσιακούς παράγοντες που είναι αρμόδιοι για θέματα διαχείρισης προσωπικού τόσο της κεντρικής διοίκησης όσο και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.


7. Τι είναι η ενδοϋπουργική κινητικότητα;

Είναι μία παράλληλη μορφή κινητικότητας βάσει της οποίας επιτρέπεται –με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων για το ΕΣΚ– η απόσπαση από μία αρχή σε άλλη που ανήκει στο ίδιο Υπουργείο ή εποπτεύεται από αυτό. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η κινητικότητα μεταξύ φορέων που εποπτεύονται από το ίδιο Υπουργείο, ειδικά για την κάλυψη προσωρινών αναγκών.


8. Λαμβάνεται υπόψη στην κινητικότητα η συνυπηρέτηση με σύζυγο ;

Για πρώτη φορά εισάγεται γενικό δικαίωμα απόσπασης για συνυπηρέτηση με σύζυγο ή συμβιούντα δημόσιο υπάλληλο στην περιοχή που υπηρετεί ένας εξ αυτών, προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες για οικογενειακή επανένωση. Η Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας γνωμοδοτεί για την ανακατανομή των υπαλλήλων σε υπηρεσίες της περιοχής που ζητείται η συνυπηρέτηση προκειμένου να καλύπτονται ταυτόχρονα και πραγματικές ανάγκες των φορέων.


9. Υπάρχει δυνατότητα αμοιβαίας μετάταξης μεταξύ υπαλλήλων διαφορετικών υπηρεσιών;

Όλοι οι υπάλληλοι που συμμετέχουν στο ΕΣΚ μπορούν να μεταταχθούν μεταξύ τους (αμοιβαία), εφόσον τα τυπικά προσόντα τους αντιστοιχούν στα απαιτούμενα τυπικά προσόντα κλάδου της ίδιας κατηγορίας που ανήκει στην υπηρεσία του αμοιβαία μετατασσόμενου υπαλλήλου. Τα αιτήματα για αμοιβαία μετάταξη αναρτώνται ,όπως και τα αιτήματα των φορέων, στην διαδικτυακή πλατφόρμα των θέσεων προκειμένου να υπάρχει διαφάνεια στις διαδικασίες αμοιβαίας κινητικότητας.


10. Υπάρχουν μεταβατικές ρυθμίσεις για τους νυν αποσπασμένους και για όσους είναι σε διαδικασία μετάταξης;

Με τις μεταβατικές διατάξεις λαμβάνεται μέριμνα για την ολοκλήρωση των εκκρεμών μετατάξεων κατά τη δημοσίευση του νόμου και για τη δυνατότητα μετάταξης όσων είναι αποσπασμένοι, άλλα και όσων είναι σε διαδικασία απόσπασης σε συνέχεια ανακοίνωσης-πρόσκλησης.

ΣΧΟΛΙΑ
ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
δεη πισω Μαννι πισω dodoni back