Λυκ πίσω
ΕΠΙΣΤΗΜΗ-LIFE

Βιβλίο: Σε έντυπη μορφή 9 στους 10 τίτλους

Εικόνα του άρθρου Βιβλίο: Σε έντυπη μορφή 9 στους 10 τίτλους
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Κύριος Τύπος
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 06/10/2022, 15:51
ΕΠΙΣΤΗΜΗ-LIFE

Ποσοστό 10% των εκδοτικών επι­χει­ρή­σε­ων στην Ελλάδα είναι υπεύθυνες για το 71% της βιβλιοπαραγωγής. Ταυτόχρονα, σχεδόν 9 στους 10 νέ­ους τί­τλους εί­ναι σε έντυ­πη μορ­φή ενώ μικρή είναι η διείσδυση τίτλων σε ψηφιακή μορφή.

Αυτά προκύπτουν από κλαδική έρευνα του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου (ΟΣΔΕΛ) για την επιχειρηματική δραστηριότητα των εκδοτικών επιχειρήσεων που ολοκληρώθηκε πρόσφατα. 

Το μέ­γε­θος του δείγ­μα­τος ήταν 128 επιχειρήσεις με πο­σο­στό από­κρι­σης 15,5%. Υψη­λό­τε­ρη αντα­πό­κρι­ση στην έρευ­να εί­χαν οι με­γά­λες επι­χει­ρή­σεις (81+ βιβλία, 44,0%) και οι με­σαί­ες επι­χει­ρή­σεις (10-80 βιβλία, 29,0%), ενώ οι μι­κρές επι­χει­ρή­σεις (0-10 βι­βλία) εί­χαν πο­σο­στό από­κρι­σης της τά­ξης του 10,9%.


Τα ευρήματα

Τα κύ­ρια ευ­ρή­μα­τα της έρευ­νας για τη δρα­στη­ριό­τη­τα των εκ­δο­τι­κών επι­χει­ρή­σε­ων εί­ναι τα εξής:

Οι πα­ρα­δο­σια­κές και μα­κρο­βιό­τε­ρες επι­χει­ρή­σεις του χώ­ρου (ίδρυ­ση προ του 1974), εκ­προ­σω­πούν το 17% των επι­χει­ρή­σε­ων με βι­βλιο­πα­ρα­γω­γή τη διε­τία 2019-2020.

Η πλειο­ψη­φία των επι­χει­ρή­σε­ων ιδρύ­θη­καν με­τά τη δε­κα­ε­τία του 1990, με κύ­ρια συ­γκέ­ντρω­ση (38%) στην πε­ρί­ο­δο της οι­κο­νο­μι­κής κρί­σης (έτος ίδρυ­σης με­τά το 2008), ενώ σχε­δόν 1 στις 3 επι­χει­ρή­σεις (28%) ιδρύ­θη­καν την ει­κο­σα­ε­τία που προη­γή­θη­κε της οι­κο­νο­μι­κής κρί­σης (1990-2008).

Οι ενερ­γές επι­χει­ρή­σεις απα­σχο­λούν σή­με­ρα 5.878 ερ­γα­ζό­με­νους/ες εκ των οποί­ων οι μι­σοί και πλέ­ον (3.286, 56%) εί­ναι πλή­ρους απασχόλησης, ενώ ένας ση­μα­ντι­κός αριθ­μός (1.909, 32%) εί­ναι εξω­τε­ρι­κοί συ­νερ­γά­τες και 684 (12%) εί­ναι με­ρι­κής ή επο­χι­κής απασχόλησης. 

Η πλειο­νό­τη­τα των επι­χει­ρή­σε­ων (82%) απα­σχο­λούν 1-10 άτο­μα προ­σω­πι­κό (πλή­ρους, με­ρι­κής, επο­χι­κής απα­σχό­λη­σης ή εξω­τε­ρι­κούς συ­νερ­γά­τες) και μό­νο 1 στις 10 (11%) πά­νω από 10 άτομα, ενώ ένα 7% δεν απα­σχο­λεί κα­νέ­να άτομο. 

Η βι­βλιο­πα­ρα­γω­γή του έτους 2020 πα­ρα­μέ­νει σε με­γά­λο βαθ­μό συγκε­ντρο­ποι­η­μέ­νη. Σύμ­φω­να με τα δια­θέ­σι­μα στοι­χεία της osdelnet.gr, το 10% των επι­χει­ρή­σε­ων πα­ρή­γα­γαν το 71% της βι­βλιο­πα­ρα­γω­γής του 2020 (6.749 τί­τλοι).

Σχε­δόν 9 στους 10 νέ­ους τί­τλους (8.807, 86%) εί­ναι σε έντυ­πη μορφή, οι νέ­οι τί­τλοι σε ηλε­κτρο­νι­κή μορ­φή εί­ναι μό­λις το 14% και οι νέ­οι τί­τλοι σε ηχη­τι­κή μορ­φή εί­ναι κά­τω του 1%.

Τα ακα­δη­μαϊ­κά/επαγ­γελ­μα­τι­κά βι­βλία αντι­προ­σω­πεύ­ουν το 27% των νέ­ων τί­τλων του 2020, τα λο­γο­τε­χνι­κά βι­βλία το 31%, το παι­δι­κό/νε­α­νι­κό βι­βλίο το 20% και ακο­λου­θούν τα βι­βλία γε­νι­κού εν­δια­φέ­ρο­ντος (πρα­κτι­κά βιβλία, ψυ­χα­γω­γία ..) με 13% και τα εκ­παι­δευ­τι­κά βι­βλία (σχο­λι­κά βιβλία, ELT) με 9%.

Τα έσο­δα των εκ­δο­τι­κών επι­χει­ρή­σε­ων για το έτος 2020 ανέρ­χο­νται σε 189.354.983 €, εκ των οποί­ων το 76% εί­ναι έσο­δα με­γά­λων και με­σαί­ων επι­χει­ρή­σε­ων (144.170.621 €) και 24% μι­κρών επι­χει­ρή­σε­ων (45.184.362 €).

Τα έσο­δα των επιχειρήσεων όπως και στη βιβλιοπαραγωγή εί­ναι συγκε­ντρο­ποι­η­μέ­να. Το 10% των επι­χει­ρή­σε­ων συ­γκε­ντρώ­νει το 83% του συ­νο­λι­κού τζί­ρου (157.030.494 €).

Τα έσο­δα από πω­λή­σεις δι­καιω­μά­των αντι­προ­σω­πεύ­ουν μό­λις το 1% των συ­νο­λι­κών εσόδων. 

Ως προς την κα­τη­γο­ρία βιβλίων, το 40% των εσό­δων αφο­ρά ακα­δη­μαϊ­κά/επαγ­γελ­μα­τι­κά βι­βλία (εκ­δό­σεις για την τρι­το­βάθ­μια εκπαίδευση, εγκυκλοπαίδειες, κ.λπ.), το 22% λο­γο­τε­χνι­κά βιβλία, το 20% παι­δι­κά/νε­α­νι­κά βιβλία, το 14% γε­νι­κού εν­δια­φέ­ρο­ντος (εγχειρί­δια πρα­κτι­κά βιβλία ψυ­χα­γω­γία κ.λπ.) και 4% εκ­παι­δευ­τι­κά βι­βλία (σχο­λι­κά βι­βλία).

Mπο­ρεί­τε να δεί­τε ανα­λυ­τι­κά τα ευ­ρή­μα­τα της Έρευ­νας Εκ­δο­τι­κών Επι­χει­ρή­σε­ων (ΕΕΕ) για το έτος 2020 στην έκ­θε­ση https://www.osdel.gr/el/news/3792 και στη δια­γραμ­μα­τι­κή παρουσίαση. 

Επίσης, η έρευ­να συμπλη­ρώ­νε­ται με τον κα­τά­λο­γο των 30 με­γα­λύ­τε­ρων εκ­δο­τι­κών επιχειρήσεων με βά­ση τον κύ­κλο ερ­γα­σιών τους, όπως αυ­τός προ­κύ­πτει από τους δη­μο­σιευ­μέ­νους ισολογισμούς τους (χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα έσοδα από εμπορεύματα).

Πηγή; ΑΕΠ-ΜΠΕΣΧΟΛΙΑ
ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Μαννι πισω dodoni back Ντοτη3