Συντακτης: κύριος Τύπος
Δημοσιευση: 9-10-2017, 12:31
ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟΝ «ΤΥΠΟ»

Η Ελεάνα Φαρμάκη, λογίστρια-οικονομοτεχνικός, γράφει για τις ΚΟΙΝΣΕΠ και το φορολογικό πλαίσιο που τις διέπει

Στο πνεύμα της «Αλληλέγγυας Οικονομίας» δημιουργήθηκαν οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ), που στόχο έχουν τη μείωση της ανεργίας, μέσα από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, από άτομα που δεν έχουν μεγάλη οικονομική δυνατότητα. Η συλλογική δράση χαρακτηρίζει την ίδρυση και τη λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών. Ο συλλογικός σκοπός μπορεί να αναφέρεται σε δράσεις πολιτιστικές, περιβαλλοντικές ή οικολογικές, ενώ οι δραστηριότητές τους μπορεί να κατευθύνονται στην αξιοποίηση και ανάδειξη τοπικών προϊόντων ή παροχής κοινωνικών υπηρεσιών.

Με το παρόν, επιχειρείται μια συνοπτική παρουσίαση του νομικού και φορολογικού πλαισίου που διέπει αυτή την κατηγορία των επιχειρήσεων.

Οι ΚΟΙΝΣΕΠ δημιουργήθηκαν με το νόμο 4019/2011 (ΦΕΚ 216Α/2011), αποτελούν αστικό συνεταιρισμό με κοινωνικό σκοπό και διαθέτουν εμπορική ιδιότητα, ενώ η συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου σε ΚΟΙΝΣΕΠ με την ιδιότητα του μέλους-εταίρου δεν του προσδίδει εμπορική ιδιότητα και ως εκ τούτου δεν δημιουργούνται ασφαλιστικές ή φορολογικές υποχρεώσεις.

Για τη σύστασή τους ακολουθείται η διαδικασία ίδρυσης ενός αστικού συνεταιρισμού (π.χ. καταναλωτικού, προμηθευτικού, πιστωτικού κ.λπ.) και υπογράφεται από 5 ή 7 τουλάχιστον πρόσωπα, ανάλογα με το σκοπό κάθε ΚΟΙΝΣΕΠ.

Κατάταξη σε κατηγορίες

Ανάλογα με το σκοπό που υπηρετούν οι ΚΟΙΝΣΕΠ διακρίνονται σε:

Α) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης, που αποσκοπούν στην έντξαη ατόμων που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, στην οικονομική και κοινωνική ζωή.

Β) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Κοινωνικής Φροντίδας, που αποσκοπούν στην παραγωγή και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών κοινωνικού-προνοιακού χαρακτήρα σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού, όπως ηλικιωμένοι, βρέφη, άτομα με αναπηρία κ.λπ.

Γ) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού, που αποσκοπούν στην παραγωγή προϊόντων και παροχής υπηρεσιών τοπικού και συλλογικού συμφέροντος, στην ενδυνάμωση της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης κ.λπ.

Φορολογία-Κίνητρα

 • Σύμφωνα με το άρθρο 45, περίπτωση δ’ του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος Ν. 4172/2013, προβλέπεται ότι στη φορολογία εισοδήματος υπόκεινται οι Συνεταιρισμοί και οι ενώσεις αυτών και ως εκ τούτου έχουν υποχρέωση να παρακρατούν και να αποδίδουν τους φόρους, σύμφωνα με τους νόμιμους συντελεστές (άρθρα 62 και 64 του ΚΦΕ, ΠΟΛ 1120/2014 και 1042/2015)
 • Σύμφωνα με το άρθρο του ΚΦΕ ορίζεται ότι όλα τα έσοδα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα (και οι ΚΟΙΝΣΕΠ), θεωρούνται έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, όπως είναι οι κάθε είδους συνδρομές, οι δωρεές και οι χορηγίες, οι επιχορηγήσεις, οι αποζημιώσεις που λαμβάνονται στο πλαίσιο της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας κ.α.
 • Οι ΚΟΙΝΣΕΠ που έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση από το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας, καθώς και από το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης, έχουν τη δυνατότητα να εντάσσονται στα προγράμματα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Κοινωνική Συνοχή (νόμος 3908/2011) και επίσης να συμμετέχουν σε προγράμματα του ΟΑΕΔ.
 • Τα κέρδη που αποκτούν οι ΚΟΙΝΣΕΠ δεν διανέμονται στα μέλη τους, εκτός εάν τα μέλη τους είναι εργαζόμενοι και όταν δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα κέρδη διατίθενται για το σχηματισμό αποθεματικού και για τη χρηματοδότηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
 • Όταν υπάρχουν κέρδη, αυτά κατανέμονται ως εξής: α) ένα ποσοστό 5% διατίθεται για το σχηματισμό αποθεματικού β) ένα ποσοστό έως 35% διανέμεται στους εργαζόμενους της ΚΟΙΝΣΕΠ ως κίνητρο παραγωγικότητας. Το υπόλοιπο που απομένει από τα κέρδη διατίθεται για τις δραστηριότητες της ΚΟΙΝΣΕΠ και για τη δημιουργία θέσεων εργασίας.
 • Τα κέρδη που διατίθενται για το σχηματισμό του αποθεματικού και για τις δραστηριότητες δεν φορολογούνται. Μόνο το ποσοστό των κερδών που διανέμεται στους εργαζόμενους υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος με τον εκάστοτε συντελεστή του πρώτου, μετά το αφορολόγητο ποσό , κλιμακίου εισοδήματος της φορολογικής κλίμακας. Με την παρακράτηση αυτή του φόρου εξαντλείται φορολογική υποχρέωση, όσον αφορά στα κέρδη της ΚΟΙΝΣΕΠ, καθώς και των εργαζόμενων στις ΚΟΙΝΣΕΠ, οι οποίοι ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

 

200 λέξεις απομένουν.
 • Φισκιλης Αγγελος
  Φισκιλης Αγγελος
  Δεν ξέρω που βρήκατε τα στοιχεία αλλά δεν ισχύουν καθώς εδώ και 12 μήνες έχουμε νέο νόμο και από φορολόγηση καμία σχέση όσα αναφέρονται δείτε εδώ λεπτομεριες η φορολόγηση είναι 29% στο μη διανεμόμενο κέρδος http://koinsep.org
  200 λέξεις απομένουν.
  • ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΙΣΚΙΛΗΣ
   ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΙΣΚΙΛΗΣ
   καλό είναι αν αναφέρουμε κάτι να ισχύει και να μην παραπληροφορουμε τον κόσμο
   200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα