Συντακτης: κύριος Τύπος
Δημοσιευση: 3-09-2021, 13:36
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Ο σύλλογος Εργαζόμενων στην Εγνατία οδό παραθέτουν μερικά στοιχεία προκειμένου να στηρίξει τη θέση του για ζημιογόνα, για το ελληνικό δημόσιο, παραχώρηση του έργου.

Τονίζει καταρχάς ότι ο δρόμος παραχωρείται χωρίς χρέη, αποπληρωμένα δάνεια, κόστος κατασκευής περίπου 7 δις ευρώ και κατασκευαστικές εκκρεμότητες περίπου 0,25 δις ευρώ.

Για την παραχώρηση καθαυτή, αναφέρουν:

  • Απώλεια από το δημόσιο εξασφαλισμένων ετήσιων κερδών 90 ως 235 εκ.€/έτος για 35 έτη και αντ’ αυτού εφάπαξ είσπραξη ποσού 1,49 δις. € και 24εκ.€/έτος. Το εφάπαξ ποσό ουσιαστικά θα αποτελεί προείσπραξη μόνο μικρού ποσοστού των μελλοντικών εσόδων, με επιτόκιο πολλαπλάσιο από το τρέχον επιτόκιο δημόσιου δανεισμού της χώρας (<1,9% για ομόλογα 30ετίας ).
  • Υπερδιπλασιασμός κόστους διοδίων για τους χρήστες (από 3 στα 6,5 λεπτά/χλμ).
  • Κατάργηση απαλλαγών διοδίων για τοπικούς χρήστες και ανέργους.
  • Ανάληψη από το Δημόσιο των σημαντικών ρίσκων (γεωτεχνικά, πανδημίες, οικονομικές κρίσεις) με επιπλέον αποζημιώσεις στον παραχωρησιούχο.
  • Απαγόρευση ανάπτυξης νέων αυτοκινητοδρόμων και οδών ταχείας κυκλοφορίας (π.χ. Θεσσαλονίκη – Έδεσσα, Πατρίδα – Σκύδρα κτλ.) ως ανταγωνιστικών έργων στην παραχώρηση.

«Το μοντέλο της παραχώρησης που επιλέχθηκε είναι εξ αρχής στρεβλό καθότι τα έσοδα διοδίων και εκμετάλλευσης υπερεπαρκούν για την αυτοχρηματοδότηση τόσο της συντήρησης και λειτουργίας όσο και των νέων κατασκευών και άρα δεν υφίστανται ανάγκες προσέλκυσης ιδιωτικών κεφαλαίων μέσω μιας σύμβασης παραχώρησης» τονίζουν.

Παραθέτουν τον εξής πίνακα συγκρίσεων:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ  ΓΙΑ 35 ΕΤΗ
ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ (Δ.Ε.)
ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ (εκτίμηση)
Α. ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΟΔΙΑ) & ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
Εκτέλεση εργασιών συντήρησης, λειτουργίας & διοδίων
Ιδιωτικές τεχνικές επιχειρήσεις με
μειοδοτικούς διαγωνισμούς επί προϋπολογισμών
Ιδιωτική τεχνική επιχείρηση για 35 έτη,  πλειοδοτικός διαγωνισμός βάσει της αρχικής αμοιβής παραχώρησης, χωρίς προϋπολογισμό
Εκτέλεση λοιπών εργασιών κατασκευής & ανάταξης (~5% του οικονομικού αντικειμένου)
Με διεθνείς διαγωνισμούς, ως Δ.Ε.
Χωρίς διαγωνισμούς,  από τον παραχωρησιούχο
(με πολλαπλάσιο κόστος σε σχέση με Δ.Ε.)
Ετήσιες δαπάνες συντήρησης, λειτουργίας και διοδίων (για κοινό αντικείμενο εργασιών)
~70 εκ. €/έτος
εκτίμηση ~130 εκ. €/έτος (εκτέλεση από τις ίδιες ή συγγενείς επιχειρήσεις με πολλαπλάσιο περιθώριο κέρδους)
Συνολικές δαπάνες 35 ετών (μ.ο.)
2,5 δις. €
εκτίμηση ~4,5 δις. €
Μέσο ετήσιο κόστος ανά χλμ
75.000€/χλμ/έτος
εκτίμηση ως ~150.000€/χλμ/έτος
«Αμοιβές» παραχώρησης
-
Εφάπαξ αμοιβή παραχώρησης (τίμημα): 1,495δις.€
Ετήσια αμοιβή 7,5% εσόδων: 0,85δις.€ (24εκ €/έτος)
Β. ΕΣΟΔΑ ΔΙΟΔΙΩΝ κτλ.
Είσπραξη εσόδων διοδίων
από το Δημόσιο
από τον Παραχωρησιούχο
Απαλλαγές διοδίων
τοπικοί χρήστες
άνεργοι
κατάργηση απαλλαγών
Κόστος διοδίων
δυνατότητα διατήρησης χαμηλής χρέωσης
υπερδιπλασιασμός (>120%) της χρέωσης διοδίων
Σενάριο α’:
χαμηλή χρέωση 3 c/km
Σενάριο β’:
αύξηση χρέωσης 6,5 c/km
αύξηση χρέωσης 6,5 c/km (χωρίς απαλλαγές)
Ετήσια έσοδα διοδίων (μέσος όρος 35 ετών)
160 εκ. €/έτος
307 εκ. €/έτος
324 εκ. €/έτος
Συνολικά έσοδα 35 ετών
5,6 δις. €
10,7 δις. €
11,35 δις. €
Γ. ΚΕΡΔΗ (ΔΗΜΟΣΙΟΥ / ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΟΥΧΟΥ)
Ετήσια κέρδη διαχειριστή (μ.ο. 35 ετών)
(με τις «αμοιβές» – προ φόρων)
Δημόσιο: 90 εκ. €/έτος
Δημόσιο: 235 εκ. €/έτος
Παραχωρησιούχος: 127 εκ.€/έτος
(πλέον τα κέρδη από συντήρηση & αποζημιώσεις/”claims”)
Κέρδη Δημοσίου 35 ετών
3,1 δις. €
8,2 δις. €
2,35 δις.€ (εφάπαξ & ετήσια αμοιβή παραχώρησης)
Κέρδη Παραχωρησιούχου 35 ετών
-
-
4,5 δις.€  (πλέον τα κέρδη από συντήρηση & αποζημιώσεις)
Τελικό οικονομικό όφελος δημοσίου
Ετήσια κέρδη δημοσίου ως 90 εκ. €/έτος
Ετήσια κέρδη δημοσίου ως 235 εκ. €/έτος
Ετήσια κέρδη δημοσίου: 24,3 εκ. €/έτος
Εφάπαξ είσπραξη αμοιβής παραχώρησης : 1,496δις €
Ανάληψη μειζόνων ρίσκων (γεωτεχνικά, πανδημίες, νέες οικονομικές κρίσεις)
Ελληνικό Δημόσιο
Ελληνικό Δημόσιο, με καταβολή επιπλέον αποζημιώσεων στον παραχωρησιούχο
Ανάπτυξη νέων αυτοκινητοδρόμων στη Β. Ελλάδα
Με βάση το σχεδιασμό του Δημοσίου
(π.χ. Θεσσαλονίκη – Έδεσσα, Πατρίδα – Σκύδρα κτλ.)
Απαγόρευση ως ανταγωνιστικά έργα (με επιπλέον αποζημιώσεις στον παραχωρησιούχο)
Συνεισφορά στη μείωση του Εθνικού Χρέους
Ετήσιες συνεισφορές επί 35 έτη, έως 8,2δις. €
Εφάπαξ συνεισφορά, έως 1,496δις €
Ετήσιες συνεισφορές επί 35 έτη, έως 0,85δις.€
Λοιπά δυνατά οφέλη δημοσίου
Ετήσια ενίσχυση ΠΔΕ
Αναπτυξιακά έργα στις ζώνες διέλευσης της Εγνατίας
-
200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα
solidus espa